Stiinta si tehnica

Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE) vizeaza sprijinirea actiunilor de dezvoltare a unui sistem inovativ si eco-eficient de productie (Axa 1), cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (Axa 2), tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public (Axa 3) si de îmbunatatire a eficientei energetice si dezvoltarii durabile a sectorului energetic (Axa 4).

Extinderea infrastructurii tehnologiei informatiei si comunicatiilor, promovarea introducerii inovarii în sectorul productiv si în procesele administrativ sociale precum si dezvoltarea unei piete pentru o noua generatie de conexiuni pentru produse si servicii si pentru aplicatiile e-business se înscriu în aria de actiune a Axei prioritare 3 – Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public a POS – CCE. Pâna în acest moment Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale (OIPSI) din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, responsabil pentru implementarea Axei 3, a publicat trei ghiduri – doua în varianta consultativa pentru domeniul de interventie 3.3 – Dezvoltarea e-economiei si un al treilea pentru domeniul de interventie 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor, operatiunea 1 – Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe în varianta finala.

Sprijinirea accesului la internet

Operatiunea 1 – Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe urmareste oferirea de suport operatiunii de conectare a IMM-urilor la Internet prin conexiuni broadband(de banda larga) si achizitionarea de hardware si software corespunzatoare. Odata cu apelul pentru propuneri de proiecte publicat în Monitorul Oficial din data de 09.04.2008 s-a lansat si Ghidul solicitantului pentru aceasta masura. Tipul de apel este cu depunere continua în limita bugetului apelului si a perioadei de înregistrare on-line a propunerilor de proiecte. Bugetul pentru acest apel este de 29,5 milioane lei, aproximativ 9.000.000 milioane EURO, iar perioada de înregistrare este cuprinsa între 21 aprilie 2008, ora 9 si 22 august 2008, ora 16.

Ghidul solicitantului pentru acesta operatiune desemneaza ca solicitanti eligibili categoria IMM-urilor (microîntreprinderile, întreprinderile mici si mijlocii) precum si cea a Organizatiilor Non-Guvernamentale (ONG). Modalitatea de finantare a proiectului este sub forma de ajutor nerambursabil în acest caz având la baza o schema de ajutor de minimis, aprobata prin Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 632 din 04.03.2008. Raportata la valoarea totala eligibila a proiectului marimea finantarii acordate reprezinta maxim 80% pentru IMM-uri, respectiv 95% pentru ONG-uri si este de maxim 82.000 lei(aproximativ 25.000 euro). Valoarea minima a finantarii este de 7.000 lei pentru micorîntreprinderile care au între 1 si 3 angajati si pentru ONG-uri, respectiv 14.000 lei pentru restul întreprinderilor.

Criterii de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de catre cele doua categorii de solicitanti se împart în criterii specifice fiecarei categorii si comune ambelor. Agentul economic trebuie sa fie societate comerciala, sa opereze pe teritoriul României, sa se încadreze în categoria IMM-urilor conform legislatiei în vigoare, sa prezinte profit din exploatare în ultimul exercitiu financiar încheiat, sa nu se afle în situatie de insolventa, lichidare sau în dificultate. Luând în considerare forma de ajutor si aria vizata de acesta, domeniul de activitate al solicitantului nu trebuie sa apartina sectoarelor desemnate ca neeligibile în reglementarile privind ajutorul de stat (pescuit, acvacultura, constructii navale, industrie carbonifera, siderurgica si fibre sintetice), în Regulamentul CE nr. 1628/2006 (productie primara, procesare si comercializare produse agricole, activitati de export catre terte tari sau State Membre, etc.) si nu trebuie sa se clasifice într-unul dintre codurile CAEN excluse de la finantare.

Criteriile de eligibilitate comune stabilesc o serie de situatii în care reprezentantul legal nu trebuie sa se încadreze (supus unei condamnari sau condamnat pentru o serie de fapte de coruptie, frauda, etc.). Solicitantului trebuie sa realizeze si implementeze proiectul, sa aiba capacitatea financiara de a cofinanta proiectul si sa nu fi beneficiat de conexiune de Internet broadband la standardele impuse de schema de ajutor. Ambii trebuie sa se angajeze sa mentina proprietatea proiectului si natura activitatii pentru care s-a acordat finantarea (sa nu le gajeze si sa nu le închirieze), sa mentina investitia dupa finalizarea proiectului, sa achite taxele aferente pentru conexiunea de Internet broadband si sa asigure exploatarea si mentenanta pentru o perioada de cel putin 36 de luni, pentru IMM-uri si de 60 de luni, pentru ONG- uri.

Criteriile de eligibilitate ale proiectelor ce se pot finanta din fonduri europene sunt comune tuturor, mai exact contin activitati eligibile, implementarea are loc pe teritoriul României într-o perioada de timp data, atât finantarea cât si contributia proprie se încadreaza din punct de vedere valoric si procentual în limitele fixate, respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, ajutorul de stat, regulamentele privind achizitiile, informarea si publicitatea. Ceea ce diferentiaza proiectele este natura activitatilor eligibile, durata de implementare si monitorizare post-implementare a proiectului, valorile si procentele ajutorului precum si alte aspecte reprezinta criteriile de eligibilitate specifice domeniului de interventie.

Activitati eligibile

Astfel, activitatile eligibile acestui domeniu de interventie sunt conectarea la Internet prin conexiuni broadband (activitate obligatorie pentru toate proiectele); achizitionarea de echipamente TIC si periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice, etc.); construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului; achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office; achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului, achizitionarea domeniului pentru acest website – obligatoriu (în cazul în care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finantare); achizitionarea unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul national de domenii “.ro”; achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica; achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati; informarea si publicitatea pentru proiect. Realizarea acestor activitati are loc printr-o serie de cheltuieli dintre care eligibile sunt cele cu conectarea la Internet broadband, abonamentul pentru accesul la Internet broadband pentru o perioada de maxim 12 luni consecutive de la data conectarii, achizitionarea de echipamente TIC, licente software de operare si antivirus, realizarea retelei LAN, cheltuieli pentru achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului si a unui nume de domeniu nou “.ro”, a solutiei de semnatura electronica si a aplicatiilor informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati, cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect. Un numar maxim de 10 calculatoare se pot finanta printr-un proiect, în cazul IMM-urilor solicitându-se în functie de numarul mediu de angajati din ultimul an si cel din momentul depunerii proiectului.

Un aspect aparte acestui domeniu este cel al cheltuielilor minime obligatorii. Aceasta categorie se compune din cheltuieli de conectare la Internet broadband, un calculator, împreuna cu sistemul de operare, pachetul software tip office si o aplicatie antivirus, o imprimanta, o semnatura electronica, cheltuieli pentru achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului – în cazul în care solicitantul nu are deja unul. (M.S.)

Principiul neutralitatii tehnologice

În toate actiunile sale solicitantul trebuie sa respecte principiul neutralitatii tehnologice – a nu se favoriza o anumita marca sau tehnologie si va urmari îndeplinirea cerintelor tehnice minime. În cadrul Listei cu cerintele tehnice minime sunt stabilite atât aspecte cu privire la capacitatea minima si maxima a conexiunii (minim – 2048 kbps negarantat, maxim – 3072 kbps garantat), configuratia echipamentelor si retelei, software-ul si serviciile ce se doresc achizitionate, cât si valoarea maxima decontata pe unitate de masura. Durata maxima de implementare a proiectului este de 6 luni de la semnarea contractului de finantare.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close