Uncategorized

Ghid credit ipotecar

Creditul ipotecar este cel acordat în conformitate cu prevederile Legii 190/1999 pentru construirea, cumpărarea, extinderea, reabilitarea și consolidarea imobilelor cu destinatie locativă. Creditul se acordă în funcție de capacitatea de rambursare a solicitantului. Unele bănci nu impun un venit lunar minim. Garanția de bază a creditului ipotecar se constituie prin ipoteci și privilegii asupra imobilului – teren și construcție. În completarea garanției de bază se pot lua și alte garanții imobiliare, sau depozite colaterale. Pentru a beneficia de credit ipotecar trebuie solicitantul trebuie să fie cetățean român cu domiciliul stabil în România, major; să facă dovada că realizează venituri permanente de cel puțin 2 ani și dovada deținerii garanției solicitate de bancă. De asemenea este necesar să nu înregistreze datorii neachitate către bancă la data solicitării creditului, la scadența finală a creditului să aibă vârsta mai mică sau egală cu 65 de ani bărbații sau cu 60 de ani, femeile. Unele bănci oferă gratuit asigurarea de viață și a locuinței. Polița de asigurare a locuinței se face la nivelul creditului acordat, pe toată perioada derulării creditului. Asigurarea de viață se face la nivelul creditului acordat, reînnoindu-se anual la nivelul creditului rămas în sold. Documentele personale care trebuie prezentate băncii sunt:

cererea de credit, copii ale actelor de identitate ale solicitantului și al soțului/soției, copie după certificatul de căsătorie sau dovada stării civile, documente ce justifică veniturile permanente, care diferă în funcție de categorie: a) salariat pe o perioadă nederminată: adeverință de venit și copie după cartea de muncă sau copia filei din Registrul de evidență al salariaților, certificate de către angajator, pentru solicitant și soț/soție; b) persoana cu venituri din activități independente: declarație de impunere annuală de venit pentru ultimul an fiscal încheiat și/sau decizie de impunere finală; c) persoană cu venituri din dividende: ultimele două bilanțuri contabile, vizate de Administratia Financiară, din care să rezulte repartizarea profitului pe dividende și o adeverință tip eliberată de bancă prin care societatea certifică repartizarea acestora. În funcție de destinația creditului, banca solicită și alte documente specifice.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close