Uncategorized

Cresterea competitivitatii economice

Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013 (POS – CCE), finantat din fonduri europene nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regionala si din fonduri nationale, are ca obiectiv general cresterea productivitatii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene.

Autoritatea de Management (AM) desemnata pentru administrarea programului este Ministerul Economiei si Finantelor (MEF). Acesta îndeplineste si rolul de Organism Intermediar pentru operatiunea – Sprijinul pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile pentru întreprinderi mari din cadrul axei prioritare 1, domeniul de interventie 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru concurenta de pe piata a întreprinderilor, în special a IMM-urilor.

În data de 30.04.2008 s-a publicat pe site-ul AM POS-CCE versiunea consultativa a Ghidului solicitantului pentru operatiunea sprijin pentru întreprinderi mari, ghid prin care se stabilesc regulile pentru pregatirea, întocmirea si depunerea proiectelor de investitii si descrie modalitatea de selectie, aprobare si derulare a acestora. Sprijinul financiar nerambursabil pentru aceasta operatiune se acorda prin schema de ajutor de stat emisa si aprobata prin Ordinul MEF nr. 479 din 20.02.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari”, aferenta operatiunii a) “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, axa prioritara 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”. Bugetul total estimat al schemei pentru perioada 2008-2013 este de 169.400.000 euro (echivalent în lei), alocarea financiara pentru anul 2008 fiind de 14.800.000 euro. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordata pentru un proiect este de 5 milioane euro, echivalent în lei la cursul BNR din data semnarii contractului de finantare. Finantarea nu va depasi 40% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizeaza în regiunea Bucuresti-Ilfov si 50% pentru cele din celelalte 7 regiuni de dezvoltare.

Forma de constituire a solicitantul trebuie sa fie cea de societate comerciala înregistrata la Registrul Comertului cu activitate economica într-unul din domeniile de activitate eligibile, cum ar fi: industria extractiva, prelucratoare, distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare si constructii, cu o serie de coduri CAEN exceptate.

Declaratia de eligibilitate

O parte din criteriile de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de catre solicitanti si proiect sunt cuprinse în modelul de Declaratie de eligibilitate, valabila pentru aceasta operatiune, parte integranta a cererii de finantare. Astfel, prin întreprindere mare se întelege orice întreprindere care nu se încadreaza în definitia IMM-urilor conform Legii nr.346/ 2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Organizatia nu trebuie sa se încadreze în vreuna dintre situatiile urmatoare: de insolventa, de faliment sau lichidare, de a avea afacerile conduse de un administrator judiciar, de neplata a obligatiilor catre bugetul consolidat si local, de a fi în dificultate în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate. De asemenea, reprezentantul legal al solicitantului nu se încadreaza în vreuna dintre situatiile urmatoare: a suferit condamnari definitive din cauza conduitei profesionale îndreptate împotriva legii si a fost subiectul unei judecati de tip res judicata pentru frauda, coruptie, implicare în organizatii criminale sau în alte activitati ilegale.

Infrastructura si/sau terenul pe care urmeaza sa se faca investitia sunt în proprietatea, date în concesiune sau alta forma asimilata solicitantului, pe o perioada de minim 10 ani. Doar în cazul proiectelor care implica executia de lucrari este necesar ca acestea sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sunt libere de sarcini si nu fac obiectul unor litigii în curs de solutionare la instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica si a revendicarilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

Aspectele eligibilitatii, din punct de vedere al activitatii economice, trebuie îndeplinite în mod cumulativ. Solicitantul trebuie sa fi desfasurat în mod legal activitate economica pe perioada exercitiului financiar precedent si sa fi obtinut profit din exploatare, ambele dovedite prin anexarea la Cererea de finantare a situatiei financiare depuse la Administratia finantelor publice pentru ultimul exercitiu financiar înainte de data accesarii fondurilor. Acesta nu înregistreaza datorii la bugetul general consolidat, la bugetele locale si credite restante.

Solicitantul îsi declara capacitatea financiara de implementare a proiectului, mai exact detinerea sau capacitatea de a atrage resursele financiare necesare cofinantarii cheltuielilor eligibile si a scrisorii de garantie bancara pentru 20% din valoarea finantarii nerambursabile, precum si a finantarii celor neeligibile.

Regulile acordarii ajutorului

Eligibilitatea proiectului este conditionata de regulile acordarii ajutorului de stat, mai exact faptul ca în cadrul schemei pot fi finantate exclusiv proiectele care prevad realizarea de investitii initiale si nu se aplica proiectelor mari de investitii. Investitia initiala este definita în Ordinul nr. 479/ 20.02.2008 ca fiind o investitie în active corporale si necorporale legate de urmatoarele activitati crearea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei obtinute în cadrul unei unitati existente prin realizarea de noi produse sau modificarea fundamentala a procesului global de productie în cadrul întreprinderii existente. Diferenta între cele doua tipuri de investitii este aceea ca proiectul mare de investitii este o investitie initiala ale carei cheltuieli eligibile depasesc 50 de milioane de euro si va fi considerat ca un singur proiect de investitii atunci când investitia initiala este realizata, în cursul unei perioade de 3 ani, de una sau mai multe întreprinderi si este constituita dintr-o combinatie economica indivizibila de elemente active corporale. În ceea ce priveste activitatile proiectului, acestea nu au mai beneficiat în ultimii 3 ani sau nu beneficiaza în prezent de finantare publica, iar crearea unei noi unitati de productie nu trebuie sa implice delocalizarea unei activitati similare din alt Stat Membru.

Cheltuielile eligibile

Cheltuielile eligibile sunt cele legate de investitia initiala si se împart în patru categorii. Prima categorie este pentru achizitia de teren în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Cheltuielile pentru cladiri si instalatii aferente constructiilor în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezinta cea de-a doua categorie. Acestea pot rezulta din achizitia de cladiri, constructia si/sau modernizarea cladirilor, inclusiv instalatii aferente constructiilor.

Cheltuielile cu imobilizarile corporale si necorporale constituie ultimele doua categorii de cheltuieli eligibile. Imobilizarile corporale – instalatii, echipamente, mijloace de transport tehnologice strict necesare pentru si legate de ciclul de productie (exclusiv pentru societati care se încadreaza ca activitate în codurile CAEN sectiunea F – Constructii si sectiunea B – Industrie extractiva – produse neenergetice) trebuie sa fie noi, nefiind acceptat leasing-ul ca modalitatea de achizitie.

Imobilizarile necorporale eligibile spre a fi achizitionate sunt aplicatii informatice, brevete, licente, know-how, solutii tehnice nebrevetate, inclusiv software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale întreprinderii, în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Acestea trebuie sa fie utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional, sunt considerate active amortizabile, au fost achizitionate de la un tert în conditii de piata si vor fi incluse în categoria activelor proprii firmei si vor ramâne în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel putin 5 ani.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close