Uncategorized

Despre sfințenie (VI)

Epistole de la Muntele Athos (X)

(Chemarea fariseilor la credințã)

Ziarul de Mureș a lansat o punte de legãturã între credincioșii din țarã și monahii românii de la Muntele Athos. Paginile ziarului gãzduiesc, sãptãmânal, materiale realizate de pãrintele Alexandru, monah la chilia “Nașterea Sfântului Ioan Botezãtorul”, aflatã în zona Colciu. Pãrintele aduce vocea Sfântului Munte mai aproape de sufletele credincioșilor, care, la rândul lor, pot sprijini, dupã puteri, viața celor care se roagã pentru noi la Athos. În a zecea sa “epistolã”, pãrintele Alexandru explicã semnificația profundã pentru umanitate și pentru fiecare individ în parte a uneia din cele mai zguduitoare întâmplãri descrise în Biblie – convertirea lui Saul pe drumul spre Damasc.

În mulțimea dezlãnțuitã îl aflãm, cum s-a spus în articolul trecut, pe Saul, pãzind hainele agresorilor Sfântului Ștefan, cel cu fața luminatã, ca de înger, vestitorul nedorit al pãcatelor lor, cãruia Sfânta Treime îi deschidea cerurile spre a-i primi sufletul, în vreme ce pe pãmânt, sub zidurile Ierusalimului, trupul îi era zdrobit de pietrele fariseilor și liberților. Glasul ce strigase, “Iatã, vãd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu”, se stinsese, fãrã ca vreunul din cei prezenți sã fi zãrit ceva din cele prea înalte pentru ei, orbiți de furia ucigașã ce le legase mintea și priceperea.

Dar Dumnezeu, în marea și bogata Lui milã și bunãtate pentru toți oamenii, dar mai cu seamã pentru grija celor de azi, alege chiar dintre ei un fariseu și anticreștin, pe Saul, ca sã-l ridice la cerurile deschise, arãtate și vestite de Ștefan, ca astfel și unul dintre cei orbiți sã vadã, sã înțeleagã și sã adevereascã celorlalți necredincioși Adevãrul celor nevãzute de ei. Acesta era viitorul apostol al neamurilor, care, dupã ce “se învoise la uciderea lui Ștefan” și participase apoi “în ziua aceea la mare prigoanã fãcutã împotriva Bisericii din Ierusalim”, ajunsese sã “pustiascã Biserica, intrând prin case și târând bãrbați și femei, spre a-i arunca în temnițã” ( Fapte 8, 1-2 ).

Râvna lui Saul împotriva creștinilor a determinat sinedriul Ierusalimului sã îl aleagã pentru a-l trimite la Damasc ca sã-i lege pe creștinii de acolo și sã-i aducã la Ierusalim. Dar în drum, l-a oprit vâlvãtaia unei lumini fulgerate din ceruri, ce l-a cuprins și l-a orbit, atât pe el, cât și pe ostașii care îl însoțeau, cãzuți la pãmânt siderați, asemenea apostolilor Petru, Ioan și Iacob pe muntele Tabor, uimiți și covârșiți de strãlucirea dumnezeiascã.

Dupã ce vocea din ceruri l-a întrebat: “Saule, Saule, de ce Mã prigonești?”, i-a rãspuns îngrozit:”Cine ești, Doamne?”. Și glasul i-a zis: “Eu sunt Iisus, Cel pe care tu Îl prigonești. Greu îți este sã lovești cu piciorul în țepușã”. Și el, tremurând și înspãimântat find, a zis:”Doamne, ce voiești tu sã fac?” (Fapte 8, 4-5)

Atunci fiind rãpit în duh pânã la al treilea cer, lui Saul i-au fost arãtate locașurile cerești, a cãror frumusețe nu a putut-o exprima în cuvinte, prea sãrace și vagi pentru a cuprinde mãreția dumnezeirii, despre care a amintit în epistola a II-a cãtre Corinteni, nu spre lauda lui, ci spre slava Celuia care l-a chemat la ceruri și apoi l-a încreștinat. Atunci i s-a îngãduit sã zãreascã strãlucirile Raiului pentru a mãrturisi tuturor, dar mai ales necredincioșilor de orice fel, ca și ei sã primeascã temeinicia Adevãrului dãruit de Mântuitorul lumii, și astfel sã le arate și sã le deschidã Calea, prin schimbarea minții, a sufletului și a inimii, de la cele vechi, trupești și întunecate, la cele noi, duhovnicești și luminoase.

Convertirea lui Saul din Tars, în Sfântul Apostol Pavel, a rãmas peste milenii un model al conlucrãrii omului smerit cu Duhul Sfânt, întotdeauna prezent la chemarea oricãrui suflet doritor de a se alãtura prin participare la planul mântuitor al Cuvântului. Dintr-o schimbare interioarã atât de radicalã, se resimte și astãzi bucuria înflãcãratã a trecerii de la moartea necredinței ipocrite, la viața lui Hristos, de la negura tenebrelor, la strãlucirea Luminii neînserate a veșniciei.

În minunata sa ascensiune la ceruri, Saul a vãzut cu uimire frumuseți de nedescris, dar a primit și înalte, noi și minunate învãțãturi, niciodatã cunoscute de oameni, dãruite apoi lumii, din voința dumnezeiascã, prin cele 14 epistole adresate comunitãților primilor creștini; din pricina aceasta a fost numit apostolul neamurilor. Apostolatul paulin, început cu douã mii de ani în urmã, continuã și în prezent, iar înțelepciunea mântuitoare revãrsatã de Hristos prin alesul Sãu, are puteri de vindecare și salvare sufleteascã, celor ce ascultã și fãptuiesc Cuvântul.

Epistolele Sfântului Apostol Pavel cãtre toate națiile

Din cele paisprezece epistole, cea cãtre Evrei are o semnificație actualã cu totul specialã, prin chemarea la credințã a poporului din care el însuși, Pavel, se trãgea. Scrisã în anul 65, pe când se afla în Italia, inițial se adresa creștinilor din Ierusalim și din Palestina, ce aveau mare nevoie de ajutor moral și încurajare, dupã ce perioada de credințã, înflãcãratã de Duhul Cincizecimii și al Botezului, începuse a fi umbritã de persecuțiile la care erau supuși de iudeii ce refuzaserã convertirea, cu care trãiau, totuși, împreunã. Aceștia, dupã cum remarcã Î.P.S. Bartolomeu Anania în introducerea la traducerea sa la epistolã, “continuau sã-și practice cultul cu tot fastul și în toatã splendoarea lui, o vecinãtate care, fatalmente, impune o comparație menitã uneori sã provoace dubii: pe de o parte, mãreția unei moșteniri în care se implicã îngerii, Avraam, fãgãduințele, testamentul, Moise, muntele Sinai, Aaron și strãlucitorul sãu cortegiu de preoți, jertfe, procesiuni și ritualuri; pe de alta, un Mesia care suferã și moare, cu ucenici în permanențã supuși prigoanei, torturii și morții…În astfel de împrejurãri sunt destui care-și pun întrebarea dacã nu cumva au greșit pãrãsindu-și religia pãrinților și strãmoșilor lor și dacã nu cumva ar fi mai bine și mai drept sã se întoarcã de unde au plecat” (Biblia Bartolomeu Anania, Ed. Inst. Bibl., 2001, p. 1716). Dramaticã dilemã!

Definirea identitãții spirituale

Din alcãtuirea profund pãrinteascã și hristocentricã a mesajului apostolic, adresat acum tuturor oamenilor, ce se cuvine recitit și pãtruns cât mai adânc de fiecare, pentru definirea identitãții spirituale spre o finalitate veșnic luminoasã, amintim doar tâlcuirea tainicã a Credinței, despre care în multe rânduri a vorbit Însuși Mântuitorul, ca de pildã în cazul necredinței lui Toma: ”Pentru cã M’ai vãzut, ai crezut; fericiți cei ce au crezut fãrã sã mã fi vãzut” (Ioan 20, 29); iar la tãmãduirea pentru servitorul sãu, cerutã cu adâncã smerenie de sutașul roman Cornelius, Iisus “S’a minunat” de puternica lui nãdejde și le-a spus ucenicilor: ”Adevãr vã grãiesc, nici în Israel n’am aflat atâta credințã!”. Apoi adaugã un mesaj pe cât de încurajator pentru toate neamurile și etniile pãmântului, pe atât de înfricoșãtor pentru Iudeii “care se socoteau moștenitorii exclusivi ai fãgãduinței date de Dumnezeu lui Avraam, dar, care, refuzând sã primeascã lumina Evangheliei, urmeazã sã fie aruncați în întunericul “cel mai din afarã”, adicã veșnic, desãvârșit, de nepãtruns, unde sufletul e complet singur” (Biblia Bartolomeu Anania, p. 1469. Nota a din subsol).

Iatã avertismentul Lui Mesia, adresat necredincioșilor care nu au vrut sã-L recunoascã, atunci, dar mai ales celor de astãzi, când Cuvântul, vestit întregii lumi, încã se lovește de zidul necredinței multora: ”Și vã spun Eu vouã cã mulți de la rãsãrit și de la apus vor ședea la masã cu Avraam, cu Isaac și cu Iacob în împãrãția cerurilor, iar fiii împãrãției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afarã; acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților” ( Matei 8, 11-12).

Cum trecuserã peste trei decenii de când Hristos rostise aprigul cuvânt despre dureroasele consecințe ale refuzului invitației la masa Împãratului, iar starea primelor comunitãți creștine din Ierusalim și împrejurimi slãbea pe Calea cea nouã a Adevãrului, apostolul Pavel le trimite îndemnurile sale pentru a-i întãri în nãdejdea mântuirii și a participãrii la ospãțul ceresc. Obstacolul mare ce trebuia depãșit era credința subțiatã și slãbitã în care se infiltreazã neîncrederea și apoi deznãdejea, ca și în zilele noastre. De aceea, în epistola cãtre Evrei, apostolul Pavel definește cu precizie esența mântuitoare a credinței, care este “ființarea celor nãdãjduite, dovada lucrurilor celor nevãzute”; prin acesta înțelegându-se trecerea dorinței gândite, prin rugãciunea întemeiatã pe deplinã nãdejde, în realitatea rãspunsului dumnezeiesc, materializat prompt sau cu oarecare întârziere, dupã vrednicia omului și mila Domnului. Speranța se împlinește, gândul virtual devine realitate palpabilã: nevoia pescarilor umple nãvodul cu 153 de pești mari, aproape sã rupã mreaja, sau, cu alt prilej, Simon-Petru prinde un pește în gura cãruia a gãsit un statir (monedã) de argint cu care a plãtit dãrile cãtre templu pentru Iisus și ucenici.

Temeiul deplinei nãdejdi, exprimat de Hristos dupã ce i-a izgonit din Templu pe neguțãtorii ce-l transformaserã în “peșterã de tâlhari”, este acesta:”Aveți credințã în Dumnezeu…Pe toate câte le cereți rugându-vã, sã credeți cã le-ați și primit, și le veți avea.”

(Marcu 11, 23-24).

de Alexandru Mihaileni

Chilia unde viețuiește pãrintele Alexandru are o vechime de peste 100 de ani. Aici este nevoie de ample lucrãri de reparații, iar acestea pot fi realizate doar prin bunãvoința credincioșilor care trimit pomelnice la chilie, însoțite, la libera alegere, de anumite sume de bani. Ziarul de Mureș vine în întâmpinarea celor care vor sã susținã lucrãrile de reconstrucție de la chilia Nașterea Sfântului Ioan Botezãtorul și a deschis mai multe conturi în care credincioșii cu dare de mânã pot depune sume de bani. Pomelnicele vor fi preluate de redactorii ZIARULUI și vor fi trimise, împreunã cu banii, la Sfântul Munte, unde este mare nevoie de ei. Dumnezeu sã vã binecuvânteze! Donațiile pot fi fãcute în conturile deschise la BRD, sucursala Târgu-Mureș.

Cont Lei:

RO70BRDE270SV14428712700

CONT USD:

RO08BRDE270SV14428982700

Cont EURO:

RO07BRDE270SV14429002700

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close